Firma

Certyfikaty

Wymagania na zgodność

Autoclima uzyskała odnowienie certyfikacji Zintegrowanego Systemu Jakości, Środowiska i Bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami systemów zarządzania UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2014 oraz UNI EN ISO 45001:2018.

Polityka jakości, środowiska i bezpieczeństwa

Autoclima przyjęła Zintegrowany System Jakości, Środowiska i Bezpieczeństwa, który poprzez zaplanowanie systematycznej struktury oraz za pomocą kryteriów i działań dostosowanych do realiów firmy, tworzy niezbędne warunki, aby świadczone usługi spełniały na czas wszystkie wymagania

Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością (zgodnie z UNI EN ISO 9001:2008) ma na celu zagwarantowanie dostaw usług i produktów klimatyzacyjnych i chłodniczych, odpowiadających potrzebom wyrażonym przez klienta, a także ciągłego doskonalenia wydajności przy ścisłym przestrzeganiu prawa.

Autoclima zobowiązała się również do utrzymania zdolności produkcyjnych firmy odpowiednich do spełnienia wymagań przepisów ATP (włoskich i francuskich).

Certyfikat Zarządzania Jakością
Środowisko i bezpieczeństwo

Zarządzanie Środowiskowe i Zarządzanie Bezpieczeństwem (zgodne z UNI EN ISO 14001:2004 i BS-OHSAS 18001:2007) ma na celu osiągnięcie zgodności z obowiązkowymi wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska, bezpieczeństwa i zdrowia; priorytetowo traktować zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz wpływom na środowisko we wszystkich działaniach firmy; zminimalizować swój znaczący wpływ na środowisko oraz zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa; zmniejszyć zużycie zasobów i materiałów poprzez zobowiązanie się, tam gdzie to możliwe, do odzysku i recyklingu.

Zmniejszenie liczby wypadków poprzez zapewnienie ciągłych szkoleń i informacji;; rozwijanie kultury bezpieczeństwa wśród personelu oraz podnoszenie świadomości poszanowania środowiska w normalnych działaniach, a także szkolenie w zakresie stosowania odpowiednich technik zapobiegania i łagodzenia problemów związanych z sytuacjami awaryjnymi; komunikować się z udziałowcami i partnerami, zarówno w celu rozpowszechniania swojej polityki, jak i angażowania ich w wysiłki na rzecz doskonalenia.

Certyfikat Zarządzania Środowiskowego
Certyfikat Zarządzania Bezpieczeństwem

Zintegrowany System

Autoclima zamierza zainwestować wszystkie niezbędne środki i zasoby dla właściwego przygotowanie i późniejsze wdrożenie Zintegrowanego Systemu oraz prosi wszystkich pracowników i dostawców o pełne zaangażowanie we wdrażanie zasad Systemu i osiąganie celów określonych okresowo zgodnie z następującymi ogólnymi wytycznymi polityki:

Jakość

Optymalizacja procesów produkcyjnych zapewniająca osiągnięcie pożądanych celów jakościowych i ekonomicznych, poprzez doskonałe zarządzanie działalnością gospodarczą i stały monitoring;

Poprawa wydajności

Nadanie priorytetu ekonomicznie wykonalne zastosowanie najlepszych dostępnych technologii. Produkty i surowce, instalacje, sprzęt i procesy są wybierane w celu osiągnięcia ciągłej redukcji wpływu na środowisko oraz wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, przy jednoczesnym poszanowaniu i utrzymaniu poziomu jakości produktu.

Szkolenie, świadomość i umiejętności

Szkolenie, świadomość i umiejętności

Firma

Profil firmy

Poznaj naszą firmę